Stand van zaken Onderdoorgang Broek

Sinds november 2016 werkt de Dorpsraad samen met de provincie aan een schetsontwerp voor een onderdoorgang, in een cocreatie.  Op 21 november 2017 vond in de kerk in Broek in Waterland een voorlichtingsavond plaats, bezocht door ruim 250 belangstellenden uit Broek, de regio en de provincie. Bekijk de samenvatting van Omroep PIM:  http://www.omroep-pim.nl/drukbezochte-inloopavond-onderdoorgang-broek-in-waterland/content/item?1050984

Er liggen nu vier varianten voor een ondergrondse en één voor een bovengrondse oplossing op tafel. De provincie maakt in de loop van 2018 een keuze. 

Momenteel wordt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Eind maart wordt het concept rapport gepresenteerd aan de klankbordgroep. Op basis van deze resultaten spreekt de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland in het voorjaar een voorkeur uit, waarna na de zomer Provinciale Staten de definitieve keuze zal maken.  

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl