Werkbezoek van een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 4 september j.l.

Dorpsraad krijgt grote waardering voor rol

Broek in Waterland - De timing van het werkbezoek van de delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan Broek in Waterland was prima. Op 26 november wordt namelijk in de provinciale commissie Mobiliteit& Financiën een besluit genomen over één van de vijf varianten voor een betere doorstroming van de N247 bij Broek in Waterland. De financiering ervan wordt wellicht over de statenverkiezingen van maart 2019 heen getild. De ook bij het werkbezoek aanwezige statenleden durfden niet te zeggen welke kant het uit zou gaan. Vier van de vijf varianten zijn onderdoorgangen; één is bovengronds, maar wel de goedkoopste. Maar daar ging het deze middag in het Broekerhuis niet over. Het ging over het unieke proces van ‘co-creatie’ tussen de Dorpsraad en de provincie Noord-Holland die tot de vijf mogelijkheden geleid hebben. Volgens Bram Derix, vanuit de provincie de projectleider 247: ‘Niet alleen landelijk, maar ook internationaal uniek.’

Kennisuitwisseling en verbinden
Het werkbezoek was georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), de belangenorganisatie van zo’n 4000 dorpsraden en dorpshuizen in Nederland. De Dorpsraad Broek in Waterland is lid van de Noord-Hollandse tak: Vereniging Dorpswerk Noord-Holland. Kennisuitwisseling en het leggen van verbindingen zijn belangrijke doelstellingen van de LVKK en hun 11 provinciale lidorganisaties. Voorzitter Leidy van der Aalst: “De onderwerpen waar we ons mee bezig houden komen van onderop, uit de wijken en de dorpen. We zien dat zorg en welzijn op menselijke maat, de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet de aandacht hebben van actieve dorps- en wijkbewoners. Zij nemen zelf het initiatief om hun leefomgeving te verbeteren. Ze wachten niet op de overheid of de gebruikelijke organisaties, maar krijgen er wel mee te maken. Hoe verlopen deze processen? Wat kunnen we leren van elkaar? Daarom is dit Broeker initiatief zo interessant voor anderen, zowel voor bewoners als bestuurders en ambtenaren.”

Professioneel ontwerp
Goof Buijs, voorzitter van de Dorpsraad Broek in Waterland, gaf een schets van het proces van co-creatie: “Vanaf 2014 zijn we als Dorpsraad bezig met dit onderwerp, al is dit niet het enige waar we ons mee bezig houden. De, in 1936 aangelegde 247, is het dorp al heel lang een gruwel, omdat het het dorp doormidden splijt. Acties in de 80-er jaren liepen op niets uit. Wij pakten het weer op naar aanleiding van de provinciale plannen om nog meer asfalt door ons dorp te leggen. We kwamen met een tunnel voorstel. Toen we in december 2014 op een informatieavond van de provincie en de Vervoersregio te horen kregen dat een tunnel onhaalbaar zou zijn, hebben we in februari 2015 de Commissie Mobiliteit uitgenodigd, vlak voor de statenverkiezingen, en onze plannen toegelicht. Die toonden interesse. We hebben toen een “schetsdag” georganiseerd, waarvoor we meerdere verkeersdeskundigen hebben uitgenodigd. Hier kwam het Onderdoorgang plan van Witteveen &Bosch als mooiste oplossing uit de bus. Dit hebben we gepresenteerd bij de Provincie, als alternatief voor hun plan.  Het moest wel op schetsniveau worden aangeleverd, waarvoor de Provincie geen geld beschikbaar stelde! Via een zeer succesvolle crowdfundingactie hebben we vervolgens € 23.000 opgehaald om een professioneel schetsontwerp te kunnen laten maken. Dat hebben we in januari 2016 aangeboden. In mei 2016 is de co-creatie gestart. De activistische emotie heeft plaats gemaakt voor constructief overleg om zo samen naar een oplossing te zoeken. Nieuw in ons proces is dat we de spelregels in een contract hebben vastgelegd. ‘Elkaar vertrouwen’, was er één van, maar ook ‘gezamenlijke communicatie’. Daar hielden beide partijen zich aan.”

Grootste infrastructurele project van Waterland
Het vraagt van overheden visie en durf om initiatieven van bewoners te faciliteren, laat staan om samen te werken om tot de beste oplossing te komen voor een complex probleem. Goof Buijs: “Het gaat hier om het grootste infrastructurele project van Waterland, met gevolgen voor de hele regio. Er 22.000 verkeers-bewegingen per dag over de 247, waarvan ook de 60 bussen openbaar vervoer per uur deel uitmaken. Het is een heel belangrijke en drukke verbindingsweg. De provincie is verantwoordelijk voor het wegennet. Zij zoeken ook naar de beste oplossing.”

Rol gemeente
Goof Buijs: “Met ons plan van de onderdoorgang hebben we ons altijd gesteund gevoeld door de gemeente. Toen we geld nodig hadden om onkosten te kunnen betalen, hebben we gebruik kunnen maken van het gemeentelijke “Burger-Initiatief”. Met het indienen van een plan hebben we het geld beschikbaar voor 2015 gekregen! De verantwoording wordt aan het eind van dit traject ingediend. Belangrijk was natuurlijk wel het grote draagvlak onder de mensen. Via bijeenkomsten en ateliers haalden we  ideeën bij elkaar en kwamen ook de bezwaren op tafel. We gingen naar mensen toe als we hoorden dat men vraagtekens of bezwaren had. Ook mensen die niet naar de bijeenkomsten konden zochten we op. We wilden iedereen erbij betrekken, niet alleen zij die goed gebekt zijn of de tijd ervoor hebben. Zo zijn we ook naar de Bejaardensoos gegaan om ons plan toe te lichten. Iedere Broeker gebruikt de weg.” Statenlid en voorzitter van de commissie Mobiliteit&Financiën, Dhr. Hein Struben: “Jullie hebben vanaf het begin met één stem namens het dorp gesproken. Dat is voor een overheid essentieel. De kosten zijn voor ons een belangrijke punt, maar ook het maatschappelijk draagvlak. Dat was in jullie geval altijd heel sterk.”

Democratische vernieuwing
Ook binnen het ministerie van BZK zoekt men naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie en democratische vernieuwing. Boudewijn Steur van het ministerie vatte het aan het einde van de bijeenkomst samen: “Dit samenwerkingsproces is zeer bijzonder. Daarom zijn we hier naartoe gekomen. Wij zijn erg geïnteresseerd naar nieuwe vormen van coalities en samenwerkingsverbanden tussen burgers en overheden. Noem het democratische vernieuwing. Net als bij de Voice moeten ambtenaren hun stoel omkeren en zich richting de burgers te wenden. Hun kennis en betrokkenheid moet meer gebruikt gaan worden. Inwoners moeten weer eigenaar worden van hun eigen leefomgeving. Dat werkt efficiënt, scheelt geld en zij hebben de kennis en de betrokkenheid om aan oplossingen van lokale problemen te werken. De tijd dat inwoners reageren op plannen van de overheid is voorbij. Ze nemen zelf initiatieven en wachten niet op de overheid. De overheid moet nagaan hoe ze kunnen helpen. Overigens ook door erop toe te zien, dat niet de meeste gebekte mensen alle aandacht krijgen. De minder gebekte mensen moeten ook hun stem kunnen laten horen. Dat zal overal wel iets anders ingevuld moeten worden, maar we kunnen veel van elkaar leren. Veel gemeenten vinden het wiel nu weer uit. Daarom is deze bijeenkomst voor ons belangrijk. We houden graag contact met de LVKK die met haar enorme netwerk onze ogen en oren kunnen zijn.”
www.onderdoorgangbroekinwaterland.pleio.nl
www.lvkk.nl
www.dorpswerknh.nl

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl