Besluit college burgerparticipatieplannen 2014

Beste kernraden,

Gisteren zijn in het college de burgerparticipatieplannen voor 2014 behandeld. Bij toetsing bleken alle plannen te voldoen aan de spelregels. Helaas zijn niet alle plannen (volledig) gehonoreerd.
Het totaal beschikbare budget voor de plannen is namelijk € 28.000,- (max € 14.000,-/kern) terwijl de totale aanvraag € 49.242,- is.

Hieronder een overzicht van de plannen en het besluit van het college.

Dorpsraad Ilpendam
De dorpsraad Ilpendam heeft een plan ingebracht van de Stichting Dorpshuis Ilpendam. Deze stichting is doende om het dorpshuis om te vormen naar een multifunctioneel centrum. Nu er geen wijksteunpunt komt en Ilpenhof een andere bestemming krijgt gaan de gebruikers van Ilpenhof naar het dorpshuis. Dit betreft het gecoördineerd Bejaardenwerk 55+, de biljartclub en het bloedprikken. De hiervoor noodzakelijke verbouwing is recent afgerond. Deze verbouwing is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de bevolking, Wooncompagnie, Oranjefonds en Rabobank. De stichting staat nu voor een laatste grote uitgave, namelijk de vernieuwing van de CV-installatie. Men vraagt hiervoor een bijdrage van 50% in de kosten (€ 13.000,-).
Besluit: Deze aanvraag is door het college volledig gehonoreerd omdat Ilpendam het geld wil besteden aan een multi functioneel centrum en duurzaamheid. Bovendien wordt bespaard op de gebruikskosten hetgeen ten goede komt aan de huurders/gebruikers. Een plan van Ilpendam is slechts één keer eerder gehonoreerd tot ruim de helft van het maximaal beschikbare bedrag per kern.

Broeker dorpsraad
De Broeker dorpsraad heeft een plan van een jongeren groep ingediend “De Jeugdhooiberg”. Dit is een Jongeren ontmoetingsplaats (JOP) voor jongeren van 12-18 jaar. De JOP krijgt de vorm van een hooischuur met vier palen en een dak en deels doorzichtige wanden. Als locatie is gekozen de groenstrook tussen de Zesstedenvaart en de N247 om de overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk te voorkomen. Voor dit plan is eerder al subsidie verstrekt vanuit het Jeugdparticipatiefonds 2013 (€ 5.000). Voor de resterende financiering van circa € 8.200,- is dit burgerparticipatieplan opgesteld.
Besluit: Deze aanvraag is mede beschouwd als een aanvraag uit het Jeugdparticipatiefonds 2014. Hiervoor is een bedrag beschikbaar en toegewezen van € 5.000. Vanuit het burgerparticipatiefonds wordt € 1.000 bijgedragen. De totale subsidie voor de JOP komt hiermee op € 11.000. Eventuele tekorten moet de dorpsraad zelf aanvullen.

Eilandraad Marken
De eilandraad Marken heeft een plan ingediend om Marken als woonplaats voor (jonge) gezinnen bekendheid te geven. Dit plan komt voort uit de enquête die is gehouden over de Toekomstvisie en is bedoeld om de Leefbaarheid en voorzieningen op langere termijn in stand te houden. Concreet gaat het om het wegnemen van vooroordelen van wonen op Marken. Hiervoor wordt onder andere een website en promotiemateriaal ontwikkeld en activiteiten georganiseerd, zoals Marken open huis. De gevraagde bijdrage hiervoor is € 14.000.
Besluit: Deze aanvraag is afgewezen. Het college wacht de definitieve visie af van de eilandraad..Daarnaast heeft de eilandraad al twee keer maximaal en één keer deels plannen gehonoreerd gekregen waardoor kernraden die tot nu toe geen of weinig plannen hebben ingediend voorrang hebben gekregen.

Watergang (in14.07976)
De dorpsvereniging Watergang heeft een plan ingediend om de levensvatbaarheid van dorpshuis De Boet te verbeteren. Hierbij wordt de buitenruimte van het dorpsplein opnieuw ingericht en vanuit het dorpshuis beter toegankelijk gemaakt zodat dit beter aansluit op de verschillende activiteiten in en om het dorpshuis. Nu moeten bezoekers vanaf het dorpsplein via de keuken het dorpshuis in. Het plan voorziet onder andere in het aanbrengen van brede tuindeuren bij het dorpsplein, het verplaatsen van de speeltoestellen en het verplanten van hagen zodat er een goede balans is tussen terras-, tuin- en speelfunctie. Het doel daarbij is om het gemeenschapsleven te stimuleren en dorpshuis en –plein te laten aansluiten bij de huidige realiteit en activiteiten die passen bij de behoeftes van de verschillende groepen mensen in het dorp. De gevraagde bijdrage is € 14.000.
Besluit: Deze aanvraag is door het college volledig gehonoreerd. Watergang wil hiermee het verenigingsleven stimuleren en de levensvatbaarheid van het dorpshuis vergroten. Bovendien is dit de eerste keer dat Watergang een plan indient en gehonoreerd krijgt.

De toegekende subsidie zal binnenkort worden overgemaakt op het rekeningnummer van de betreffende kernraden. De financiële verantwoording in de vorm van kopiefacturen en rekeningafschriften dient uiterlijk 1 december 2015 bij de gemeente te worden ingediend.

Met vriendelijke groet,

Jan Uidam
afdelingshoofd Openbare Werken

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter