Verslag informatieavond 14 maart 2024 over verkeersoverlast door A7

Verslag informatieavond 14 maart 2024 over verkeersoverlast door A7 vanaf april

Op 14 maart jl. heeft Rijkswaterstaat een informatieavond gehouden om de te verwachten overlast op de N247 te bespreken vanaf begin april tot in september vanwege werkzaamheden aan de A7 ter hoogte van Purmerend. Dit op uitnodiging van de werkgroep verkeer van Dorpsraad Broek in Waterland. Naast Rijkswaterstaat was de Gemeente Waterland aanwezig, de provincie had geen vertegenwoordiger beschikbaar. Er waren meer dan 40 bewoners uit Broek en andere kleine kernen van de Gemeente aanwezig.

SLUIPROUTES

Een van de grote zorgen bij de bewoners is het sluipverkeer. De routes via Zuiderwoude naar en van Monnickendam door de nauwe straten van Broek-Zuid, vanaf de A10 over Zunderdorp naar Broek-Zuid, langs de Broekermeerdijk en de Uitdammerdijk.

De gemeente en RWS gaan zorgen voor afsluiting van bepaalde sluiproutes met ontheffing voor bestemmingsverkeer tijdens de spits. De huidige bebording wordt aangepast om eenvoudiger te kunnen bekeuren tegen sluipverkeer voor (in elk geval) de bekende sluiproute over de Broekermeerdijk en de route door Broek Zuid via Zuiderwoude. De Uitdammerdijk en Zunderdorp worden (nog) niet genoemd in de communicatie van RWS.

Bewoners langs deze sluiproutes ontvangen voor 1 april van de gemeente per post stickers om achter de autoruit te plakken. Anderen die afhankelijk zijn van een bepaalde route zullen zelf een verzoek moeten indienen. De update van RWS (19 maart) met betrekking tot geslotenverklaringen en aanvraag voor ontheffingen is hier te vinden.

Gesproken is over het verruimen van de tijdstippen van afsluiting om het sluipverkeer maximaal te kunnen weren. Bewoners van de Broekermeerdijk hebben om een totaalverbod gevraagd, aangezien de weg nu al gevaarlijk is voor fietsers. De bewoners zijn er niet gerust op dat er voldoende handhaving zal zijn, aangezien die momenteel bijna totaal afwezig is. RWS en gemeente hebben gemeld dat BOA’s een speciale bevoegdheid zullen krijgen en toegezegd dat zij in mobiele teams flexibel worden ingezet in de regio om zo effectief mogelijk op te kunnen treden. Om hoeveel BOA’s het gaat is nog niet bekend. Ook de politie zal meewerken om de handhaving te ondersteunen.

REGULERING OP N247

In de eerste weken van april zal RWS de daadwerkelijke verkeersknelpunten zoals ze zich voordoen monitoren en verder inventariseren en maatregelen treffen waar mogelijk. De voorziene drukte in Broek-Noord op de kruising Parallelweg/N247 zal dan mogelijk gereguleerd worden met bijv. een doseerlicht of met inzet van een verkeersregelaar om het oprijden tijdens de spits te vergemakkelijken.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

De geadviseerde omleidingsroute voor zwaar verkeer tussen Amsterdam en het noorden loopt via de A9. De N247 is hier bewust niet in opgenomen.

De meest bekende routeplanners (Google Maps, Waze, TOMTOM e.d.) zijn geïnformeerd en zullen de sluiproutes niet adviseren.

RWS registreert in de maand maart nummerborden van het verkeer in de spits. Eigenaren van nummerborden die 4 dagen in de week of vaker worden gezien krijgen gericht het aanbod om tegen korting met de trein te reizen en/of punten voor cadeaubonnen te verdienen door thuis te werken. Dit programma zal ondersteund worden op een nog te starten website. Onduidelijk is of dit ook geldt voor de route over de N247 tussen A10 en Monnickendam.

OVERIG

De bewoners aan de Broekermeerdijk hebben specifiek de slechte staat van onderhoud van de weg benoemd en de gemeente verzocht om dit bij het Hoogheemraadschap aan te kaarten. De Dorpsraad is inmiddels door HHNK geïnformeerd dat in het najaar onderhoud zal worden gepleegd en dat in ieder geval het weggedeelte vanaf de Kruisweg richting Broek een zgn. fietsstraat zal worden.

MELDEN

Bewoners zijn geadviseerd om vooral overlast te melden en te blijven melden op het speciaal daarvoor bestemde mailadres: bruga7purmerend@rws.nl. Bellen naar RWS is minder effectief omdat het een centraal nummer betreft waar men niet bekend is met de specifieke knelpunten in de regio. Mocht het gaan om slecht wegdek, kuilen of ontbreken van bebording op andere wegen dan de A7 dan moet men dit melden bij de provincie, gemeente of hoogheemraadschap.

HANDIGE LINKS

  • Artikel in Het Noordhollands Dagblad over deze informatieavond.
  • RWS - Hier kunt u ook het info-webinar van 19 maart terugzien. Bewoners, weggebruikers en geïnteresseerden werden bijgepraat over de stand van zaken van de versterking van de brug en dit is vastgelegd op video.
  • HHNK
  • Provincie Bereikbaarheid Waterland

De Werkgroep Verkeer stelt het op prijs om signalen van overlast en gevaarlijke situaties te ontvangen per mail: verkeer@dorpsraadbroekinwaterland.nl.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter