Aanbieding rapport Onderdoorgang Broek in Waterland

PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND

13 januari 2016

Dorpsraad presenteert eigen plan voor onderdoorgang door Broek aan Provincie
Op woensdag 13 januari presenteert de Dorpsraad haar eigen plan ‘Onderdoorgang Broek in Waterland’ aan de Provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Tjeerd Talsma neemt het rapport in ontvangst. Het plan is een betaalbaar en realistisch alternatief voor het huidige onzalige plan van de Provincie met een extra strook asfalt door het dorp en de aanleg van een nieuwe brug. Het opstellen van het rapport met kostenraming is gerealiseerd dankzij een succesvolle crowdfundingsactie van de Dorpsraad in het najaar.

Het plan voor een verdiepte ligging van de N247 door Broek met aquaduct voldoet aan alle hoge eisen van de provincie en is technisch goed uitvoerbaar. Het scoort op alle aspecten hoger dan het huidige provincie plan, zowel voor de bereikbaarheid, de veiligheid als de leefbaarheid. Het doorgaand verkeer stroomt sneller door met een tijdwinst van 5 tot 10 minuten per rit. Het openbaar vervoer blijft van hetzelfde hoge niveau als nu. De verkeersveiligheid neemt toe door scheiding van doorgaand en lokaal verkeer. Verder krijgen de omwonenden veel minder hinder van het verkeer, minder lawaai, stank en fijnstof. Het biedt een duurzame oplossing die van Broek in Waterland weer één dorp maakt met een centraal dorpsplein. De economie in het dorp en de hele regio Waterland gaan hiervan profiteren. Tenslotte levert het plan nauwelijks bouwhinder tijdens de aanleg, wat een enorme verbetering is ten opzichte van het huidige provincie plan.

Het plan van de Dorpsraad is tot stand gekomen met steun van omwonenden en ondernemers in de regio Waterland. De totale kosten zijn geraamd op 37 miljoen euro.

Het rapport wordt in het voorjaar door de Stuurgroep Bereikbaar Waterland naast het huidige provincieplan gelegd.

Het volledige rapport, opgesteld door ingenieursbureau Witteveen&Bos in opdracht van de Dorpsraad, is te lezen op de website www.onderdoorgangbroek.nl.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter