Persbericht van de Provincie Noord-Holland

Alternatief voor N247 Broek in Waterland wordt nader uitgewerkt

 
De provincie Noord-Holland heeft besloten om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland, waarin een onderdoorgang voor de N247 is opgenomen, verder uit te werken. Hiermee wordt de dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de reeds voorgestelde varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. Op deze manier kunnen de verschillende varianten worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen Broek in Waterland.
 
Gedeputeerde Elisabeth Post: ‘Ik heb veel waardering voor de grote inspanning die de dorpsraad Broek in Waterland heeft geleverd. De dorpsraad bracht in korte tijd het benodigde budget bijeen om haar idee voor de maatregelen aan de N247 uit te laten werken. Wij gaan de variant van de dorpsraad verder uitwerken om zo te kunnen bepalen of het ook een  haalbaar plan is. Door de varianten tot hetzelfde niveau uit te werken, kan je ze echt vergelijken en de voors- en tegens tegen elkaar afwegen om zo tot een gewogen besluit te kunnen komen, waarin het financiële aspect ook zal worden meegewogen.’ Het idee van de dorpsraad komt neer op een korte onderdoorgang van de N247 binnen de dorpskern. Het bestemmingsverkeer naar het dorp wordt, net als het openbaar vervoer, via een parallelweg door het dorp geleid. Het doorgaande verkeer maakt gebruik van de onderdoorgang. Voor die plannen bestaat een groot draagvlak binnen de Broeker gemeenschap.
 
Verdere besluitvorming?
De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland adviseert aan Gedeputeerde Staten welke variant de voorkeur heeft. Uiteindelijk besluiten zowel Provinciale Staten, de Regioraad als de gemeenteraden over het totale maatregelenpakket. In de stuurgroep hebben bestuurders van de provincie, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland zitting. 
 
Uitwerken dorpsraadvariant
De dorpsraad van Broek in Waterland verzocht in maart 2015 om uitstel van besluitvorming voor maatregelen voor de onderdelen op de N247 binnen het dorp. Ook vroeg de dorpsraad tijd om met een eigen variant te komen. De provincie heeft hiermee ingestemd. Begin 2016 heeft de dorpsraad haar variant aangeleverd. De variant is vervolgens getoetst en besproken met de dorpsraad, de gemeente Waterland en de Stadsregio Amsterdam. Er zijn echter enkele onderdelen niet of onvoldoende uitgewerkt waardoor de haalbaarheid van deze variant nu 
nog onvoldoende kan worden vastgesteld. Om dat goed te kunnen beoordelen moet nader worden gekeken naar tunnelveiligheid, fasering, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook moet gekeken worden of het voorstel van de dorpsraad regionaal een voldoende oplossend vermogen heeft voor de doorstromingsproblemen op de N247 om een dusdanig grote investering te verantwoorden. 
Zie voor meer informatie www.BereikbaarheidWaterland.nl
 
Programma Bereikbaarheid Waterland
De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid in de regio Waterland voor fietsers, automobilisten en reizigers met het openbaar vervoer bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten zoals de reconstructie van het kruispunt ‘t Schouw, het aanpassen van de busbaan naar Purmerend en het vervangen van de brug in Broek in Waterland in combinatie met het realiseren van een onderdoorgang voor fietsers.
 
Download hier het persbericht

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl