Nieuwe fase voor plan Onderdoorgang N247

In mei dit jaar besloot de provincie Noord-Holland om het voorstel van de dorpsraad Broek in Waterland met een onderdoorgang voor de N247 verder uit te werken. Hiermee wordt de dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. Op deze manier kunnen de verschillende varianten worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de N247 binnen Broek in Waterland. De Dorpsraad blijft hierbij actief betrokken.  Op 22 juli besprak de Dorpsraad met de Provincie de concept tekst van de Offerte Aanvraag N247 Broek in Waterland. 

Deze zomer worden 5 ingenieursbureaus uitgenodigd om een offerte in te dienen voor het maken van een Schetsontwerp voor de onderdoorgang van de N247 door Broek. Doel  is om de dorpsraadvariant tot eenzelfde technisch niveau uitgewerkt als de varianten van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland.  Voor de provincie is het nieuw om burgers om op deze manier direct bij de planvorming te betrekken. Zo krijgt de vaak gebruikte term ‘burgerparticipatie’ een hele nieuwe invulling. Wij als dorpsraad moeten helemaal achter de uitwerking van ons eigen plan kunnen staan. Dat vraagt van het te selecteren bureau naast technisch inzicht ook  in ieder geval goede communicatie. Uitgangspunt is de versie van het Dorpsraad-plan, die eind april 2016 is ingediend (www.onderdoorgangbroek.nl).

Het bureau moet aantonen dat ons plan haalbaar en uitvoerbaar is. En dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid worden verbeterd. Naast de Dorpsraadvariant (variant 1) worden op verzoek van de provincie nog twee varianten uitgewerkt. Een variant met 80 km/h door de onderdoorgang, en een variant met ruimte voor een uitbreiding naar 2 x 2 (dus vierbaansweg) of 3 x1 (met spitsstrook). De provincie wil weten wat de meerkosten zijn van deze andere varianten. De variant met bredere bak noemt de provincie de ‘robuuste’ toekomstvariant. 

Het bureau moet uiteraard rekening houden met het beschermd dorpsgezicht, het weidevogelgebied en de ‘groene buffer’ en de waterkering bij de Broekermeerdijk. Verder moet het ontwerp ook landschappelijk goed inpasbaar zijn.

Tenslotte moet een goed plan gemaakt worden voor het overleg met alle betrokken partijen en instanties, inclusief de Dorpsraad. Er komt een overlegstructuur die voor de provincie anders is dan anders. De Dorpsraad en de klankbordgroep Broek in Waterland, en ook een – nieuwe- klankbordgroep voor de Regio Waterland worden regelmatig geïnformeerd. Uiteindelijk moet de Dorpsraad instemmen met het Schetsontwerp voor variant 1. 

Planning

De offertes van de ingenieursbureaus zijn in september binnen. Dan wordt een keuze gemaakt en volgt in oktober een informatieavond in Broek. De bedoeling is om in maart 2017 het Schetsontwerp af te hebben. De dorpsraad zal heel wat tijd gaan besteden aan overleg.  We zien erop toe dat de omwonenden goed worden geïnformeerd en zien er op toe dat het proces transparant en eerlijk verloopt.

De kosten voor het maken van dit schetsontwerp zijn geheel voor rekening van provincie Noord-Holland. Wel zoekt de Dorpsraad nog naar mogelijkheden om – mocht dat nodig zijn – een eigen deskundige naar het plan te laten kijken. 

Heeft u nu al vragen of suggesties, laat het ons dan weten. Via info@dorpsraadbroekinwaterland.nl .

 

Dorpsraad Broek in Waterland

Goof Buijs

26 juli 2016

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter