Verplaatsing busbaan tussen Schouw en Broek in Waterland

Binnenkort wordt de busbaan tussen het Schouw en Broek in Waterland op de N247 verplaatst. Hierover loopt een vergunning aanvraag. De bussen in de avondspits hebben gemiddeld 4 minuten vertraging. In dit artikel meer informatie vanuit de gemeente hierover. Ook meer te lezen op de website van de gemeente: https://www.waterland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsinformatie/ingekomen-stukken-2016/week-35-2016/

 
In de huidige situatie staat al het verkeer en dus ook het openbaar vervoer, op de N247 tussen Het Schouw en Broek in Waterland in de avondspits vast, omdat er voor het openbaar vervoer geen busbaan in die richting aanwezig is. Deze file zorgt voor een vertraging van gemiddeld 4 minuten voor het openbaar vervoer wat niet wenselijk is. Tevens ligt de bushalte op de N247 aan de noordzijde van ’t Schouw precies ter hoogte van het weefvak. Daardoor is het voor bussen zeer lastig om weg te rijden van de bushalte, vaak wordt de bus er gewoon niet tussen gelaten (de bus heeft buiten de bebouwde kom geen voorrang). Dit betekent op jaarbasis een forse extra verliespost m.b.t. de exploitatie van het openbaar vervoer. Omdat het verkeer in de ochtendspits vooral ten noorden van Broek in Waterland vast loopt kan de huidige westelijke busbaan ten zuiden van Broek in Waterland worden gebruikt om het wegprofiel aan te passen en een tijdelijke oostelijke busbaan aan te leggen. 
In het maatregelenpakket dat momenteel door de provincie wordt uitgewerkt is op dit deel van de N247 ook een busstrook aan de oostzijde van de N247 voorzien. Omdat het nog wel enkele jaren duurt voordat deze maatregelen zijn uitgevoerd (zo vindt de besluitvorming voor een oplossing in Broek in Waterland in 2017 plaats) is het zinvol om in het belang van betrouwbaar openbaar vervoer tijdelijke maatregelen te nemen om de vertraging te minimaliseren. In de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland (mede op verzoek van de Stadsregio) van november 2015 is daarom besloten als tijdelijke maatregel de busbaan op het wegvak Het Schouw – Broek in Waterland te verplaatsen. Deze vergunningaanvraag is hier een uitwerking van.
 
Specifiek geldt nog het volgende:
De verkeerslichtinstallatie wordt bij de kruising met de Eilandweg ook aangepast. Bij dit verkeerslicht zal een licht worden toegevoegd voor de bussen, waarbij zij prioriteit krijgen (zie licht aan de noordzijde van Broek in Waterland). Tevens worden aan de westzijde van de N247 enkele vluchthavens aangelegd, deze worden tegenover de bestaande aan de oostzijde van de weg gerealiseerd. 
De aanpassing van het wegprofiel is strijdig aan het bestemmingsplan, maar middels een binnenplanse afwijking kan hiervan worden afgeweken. Dit houdt in dat de gemeente met een vergunning kan afgeven binnen 8 weken (reguliere procedure), maar wel moet motiveren waarom de vergunning wordt verleend.
 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl