Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014, dorpsraad Broek in Waterland 
 
Voor u ligt een samenvatting over de belangrijkste ontwikkelingen van de 
dorpsraad in 2014. Ook informeren we u over de huidige samenstelling van 
ons bestuur. 
 
Voor een volledig beeld van al activiteiten verwijzen wij u graag naar onze in 
2014 geheel vernieuwde website: www.dorpsraadbroekinwaterland.nl. 
 
1. Bereikbaarheid Waterland 
De Dorpsraad heeft zich in 2014 sterk gemaakt voor een tunnel voor de N247 
en tegen een verbreding van de weg door het dorp. De gemeenteraad van 
Waterland heeft zich in het voorjaar van 2014 unaniem achter deze plannen 
geschaard. In de zomer is de handtekeningenactie ondersteund met banners 
en huis-aan-huis flyers, die uiteindelijk 2200 handtekeningen uit Broek en de 
omliggende gemeenten heeft opgeleverd. Deze zijn op 3 september aan de 
stuurgroep Bereikbaarheid Waterland aangeboden. De stuurgroep wil geen 
nader onderzoek naar de haalbaarheid van een ondertunneling. Op 24 
november 2014 heeft de Provincie een voorlichtingsavond gehouden met 
meer dan 100 belangstellenden. Sinds eind 2014 is de werkgroep 
Samenwerkingsverband Onderdoorgang Waterland aan de slag, die pleit voor 
een leefbare en duurzame oplossing voor de verkeersoverlast door Broek. 
 
2. Jeugdhooiberg 
De dorpsraad Broek in Waterland heeft in 2014 samen met een groep Broeker 
jongeren en de jongerenwerker van Waterland gewerkt aan de realisatie van 
de ‘jeugdhooiberg’ (JHB). Dit is met subsidie van de gemeente (uit de pot 
‘burgerparticipatie’ en de pot ‘jeugdvoorzieningen’ van de gemeente) mogelijk 
gemaakt. De jeugd in Broek in Waterland heeft al lang geen plek om te 
‘chillen’. Naar een idee van de jongeren zelf wordt in voorjaar 2015 hun 
jeugdhooiberg gerealiseerd. De jeugdhooiberg komt in het huidige parkje te 
staan tussen de N247 en de zes-steden-vaart. Alle vergunningen zijn binnen 
en de constructie wordt aangeleverd door firma Jan Evenboer. 
 
3. Buurtsuper 
Als alles meezit kan elke Broeker vanaf eind 2015 weer winkelen in een 
buurtsuper. Wals en Schokker (huidige eigenaren van ’t Winkeltje op het 
Zuideinde) hebben een vergunning gekregen van de gemeente Waterland om 
een grote supermarkt te beginnen op de Hellingweg. Het plan kreeg eind 2014 
de steun van de gemeenteraad. De Dorpsraad heeft in 2014 regelmatig 
gevraagd naar de stand van zaken bij de gemeente. Ook zal de DR betrokken 
 
zijn bij de ontwikkelingen m.b.t. de bouw. De dorpsraad wil de lokale 
middenstand voorrang geven bij het behoud van de lokale voorzieningen. 
 
4. Website en sociale media 
De dorpsraad heeft sinds medio 2014 een vernieuwde website. Mede doordat 
internet en communicatie ermee steeds belangrijker wordt in deze tijd hebben 
wij ervoor gekozen om de site te laten vernieuwen. Er zijn veel nieuwe 
mogelijkheden toegevoegd aan onze site, met een nieuwe layout en een 
Twitter-feed. De site houden we regelmatig bij met actuele informatie, en de 
vergaderstukken zijn goed te vinden. 
 
Sinds eind 2013 is de Dorpsraad actief op Facebook en Twitter. Via deze 
sociale media houden wij geïnteresseerden op de hoogte van onze 
bezigheden, vergaderdata en andere updates. Per jaar krijgen we meer 
bereik, dat merken we o.a. door meer Facebook ‘likes’ en Twitter-volgers. Dat 
zijn er per eind 2014 84 volgers op Twitter. 
 
5. Halfjaarlijks overleg met de wethouder 
Op 7 juli heeft wethouder Gabrielle Bakhuis (die onder meer de contacten met 
de kernraden in haar portefeuille heeft) met het bestuur van de Dorpsraad de 
jaarlijkse schouw door Broek gehouden. Tijdens de schouw hebben we onder 
meer gepleit voor een betere locatie van de afvalbakken bij het Nieuwland, de 
wens voor een tunnel en de inzamelactie van het Taxus snoeihout. Ook is 
(opnieuw) gewezen op de wens om een botenbeleid te hebben door de vele 
boten van niet-Broekers, onder meer in het Havenrak. Eind december heeft 
de DR het jaarlijks overleg gehad met de wethouder op het gemeentehuis over 
de voortgang van relevante zaken die verder ook in het jaarverslag staan. 
 
6. Juridisch spreekuur 
In 2014 heeft de Dorpsraad het maandelijks gratis juridisch spreekuur 
georganiseerd. Hiervan hebben dit jaar 16 mensen gebruik gemaakt. 
 
7. Overig 
Verder is de dorpsraad in 2014 nog bezig geweest met: 
 
• het bestuurskracht onderzoek in de gemeente Waterland 
• diverse nieuwbouwplannen in ons dorp 
• verkeersoverlast op het Zuideinde 
• adviseren over nieuwe adoptie plantenbakken 
• 
volgen van verschillende Broekse initiatieven (bv. Broeklab en 
denieuwe bestemming van de Broekerkerk 
• 
deelname aan het algemeen-kernradenoverleg in Waterland 
• 
lid van de WMO-raad van de gemeente Waterland 
Huidige samenstelling bestuur. 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Diana Miller 
Bestuurslid: Jan Diek van Mansvelt 
Bestuurslid: Simon Gaastra 
Bestuurslid: Cees Mul 
Bestuurslid en jongerencontact: Luuk Zaal 
 
Nieuwe samenstelling bestuur per 2 maart 2015: 
Voorzitter: Goof Buijs 
Secretaris/waarnemend penningmeester: Johanna Huizer 
Bestuurslid: Michiel Hemminga 
Bestuurslid: Diana Miller 
Bestuurslid: Jan Diek van Mansvelt 
Bestuurslid en jongerencontact: Luuk Zaal 
Aspirant bestuurslid: Debbie Been 
 
 

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter